Bài đăng

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Vũ, Thị Thu Hương
Chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế và chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Chủ trương đổi mới được đề ta từ Đại hội VI (1986), xác định trọng tâm là đổi mới toàn diện nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp nối tư duy đổi mới kinh tế của Đảng đề ra từ Đại hội VI, Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế được đề ra từ Đại hội XI (2011), được bổ sung phát triển trong Đại hội XII (2016). Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61647 Title: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt NamAuthors: Vũ, Thị Thu HươngKeywords: Đổi mới kinh tế;đổi mới mô hình tăng trưởng;tái cơ cấu nền kinh tế;Đảng Cộng sản Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no…

Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Trần, Cao Thành
Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang là một vấn đề hết sức mới mẻ. Pháp luật Việt Nam chưa có các quy định chi tiết về vấn đề này đã tạo ra rào cản lớn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu sáng chế. Để thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khởi nghiệp đòi hỏi phải có hành lang pháp lý cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-ups). Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc về góp vốn bằng sáng chế trong start-ups, từ đó kiến nghị một số giải pháp khắc phục nhằm hạn chế rủi ro cho các chủ thể tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61652 Title: Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi ng…

Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014

Nguyen, Thi Giang
Pham, Thi Huong Lien
Giai đoạn nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động 2008-2014, rất cần thiết có nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của khu vực công. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khu vực công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Điều này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với các nước đang phát triển trong phạm vi nghiên cứu nói chung và hơn hết có thể áp dụng đối với Việt Nam nói tiêng trong việc giải quyết tình trạng chi tiêu công không hiệu quả và nợ công như hiện nay. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14543 Title: Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014Authors: Nguyen, Thi Giang
Pham, Thi Huong LienKeywords: Chi tiêu công;Tăng trưởng kinh tếIssue Date: 2016Publisher: ĐHKTURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14543Appears in Collections:Bài đăng tạp …

Evaluation of the optimal multiplex PCR method for the detection of aspergillus flavus and aspergillus parasiticus on dried peanut

Nguyen, Thi Hue
Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus areq the common aflatoxin producing species that usually infect onq foodstuff in their production line from the field to the storageq place such as peanut, corn, cereal, etc., especially in tropicalq country like Vietnam. Aflatoxins which are considered as derivedq secondary metabolites assigned as a group of mycotoxinsq produced by several species of the Aspergillus spp are potentq hepatotoxins, immunosuppression, carcinogen that lead toq mortality or reducing the productivity of farm animals. Thereq has been a demand for effective method to detect these twoq species on dried food. In previous study, a multiplex PCR methodq were designed to improve the detection process of A. flavusq and A. parasiticus and that method showed high sensitivityq and specificity by being applied on artificially infected driedq peanut. In this study, that multiplex PCR method would beq evaluated by testing the presence of A. flavu…

Adaptive analysis using the node-based smoothed finite element method (NS-FEM)

Nguyen, Thoi, T.
Nguyen, Xuan H.
Tran, Nguyen C.
The paper presents an adaptive analysis within the framework of the node-based smoothed finite element method (NS-FEM) using triangular elements. An error indicator based on the recovery strain is used and shown to be asymptotically exact by an effectivity index and numerical results. A simple refinement strategy using the newest node bisection is briefly presented. The numerical results of some benchmark problems show that the present adaptive procedure can accurately catch the appearance of the steep gradient of stresses and the occurrence of refinement is concentrated properly. The energy error norms of adaptive models for both NS-FEM and FEM obtain higher convergence rate compared with the uniformly refined models, but the results of NS-FEM are better and achieve higher convergence rate than those of FEM. The effectivity index of NS-FEM is also closer and approaches to unity faster than that of FEM. The upper bound property in the str…

A closedness condition and its applications to DC programs with convex constraints

Dinh, N
T, T.A. Nghia
Vallet, G.
This paper concerns a closedness condition called (CC) involving a convex function and a convex constrained system. This type of condition has played an important role in the study of convex optimization problems. Our aim is to establish several characterizations of this condition and to apply them to study problems of minimizing a DC function under a cone-convex constraint and a set constraint. First, we establish several so-called 'Toland-Fenchel-Lagrange' duality theorems. As consequences, various versions of generalized Farkas lemmas in dual forms for systems involving convex and DC functions are derived. Then, we establish optimality conditions for DC problem under convex constraints. Optimality conditions for convex problems and problems of maximizing a convex function under convex constraints are given as well. Most of the results are established under the (CC) condition. This article serves as a link between several correspon…

Holder stability for a class of initial inverse nonlinear heat problem in multiple dimension

Nguyen, Huy Tuan
Bui, Thanh Duy
Nguyen, Dang Minh
Vo, Anh Khoa
We consider an inverse heat conduction problem for the non-linear heat equation which appears in some applied subjects. The problem is severely ill-posed. Using some modified regularization method, we establish a regularized solution which gives error estimate of Holder type for all t is an element of [0, T]. Some numerical examples show that the computational effect of these methods are all satisfactory. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29312 Title: Holder stability for a class of initial inverse nonlinear heat problem in multiple dimensionAuthors: Nguyen, Huy Tuan
Bui, Thanh Duy
Nguyen, Dang Minh
Vo, Anh Khoa)Keywords: Backward heat problem;Nonlinearly ill-posed problem;Quasi-boundary value methods;Quasi-reversibility methodsIssue Date: 2015Publisher: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDSCitation: ISIKNOWLEDGEDescription: COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENC…