Bài đăng

Electrical Properties of Nb-Doped TiO2 Thin Films Deposited by Co-sputtering Process

Hoang, Ngoc Lam Huong
Nguyen, Minh Hieu
Nguyen, Thi Tien
Nguyen, Tran Thuat
Nguyen, Hoang Luong
Nb-doped Ti thin films were fabricated by co-sputtering of TiO2 doped 6 at% by Nb2O5 and Nb targets. The anatase polycrystalline thin films were obtained by post-annealing at 350oC in vacuum atmosphere. The electrical properties of the films were determined by the Hall method using standard clove-leaf geometry. When the Nb concentration increased, the number of electron increased from 4×1018 cm-3 to 2.4×1020 cm-3, while the resistivity fell down from 10 to 3.5×10-3 Ωcm. It means that this co-sputtering process can be considered as a method to improve conducting properties of Nb:Ti thin films. With low resistivity and high optical transmittance (higher than 80% in the visible range), the fabricated thin films can be applicable for transparent electrodes or heat-resistant coating. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60544 Title: Electrical Properti…

Using the Directional Analytic Signals of Magnetic Gradient Tensor to Determine Boundaries of Source

Nguyen, Thi Thu Hang
Pham, Thanh Luan
Do, Duc Thanh
Le, Huy Minh
The analytic signals of the magnetic tensor gradient within two-and three-dimensional space can be applied as a useful tool to estimate the depth and position sources because its value characteristics only depend on location but magnetization direction of the sources of the magnetic anomaly [7]. In this paper, we present results of the study for application of the combination of derivatives of directional analytic signals of the magnetic tensor gradient to determine the edges of the sources through the new function Edge-detector (|ED|). Algorithms and programs written in the Matlab language have been used for test calculation on 3D models in correlative comparison with the method using the amplitude function of analytic signals ([2]). The calculation results showed the advantages of the new function |ED| and its applicability in determing the boundaries of sources of magnetic anomaly. Chi tiết xin mời tham khả…

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Lê, Thị Thu
Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế ở Việt Nam. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại có những điểm đặc thù nhất định. Đặc biệt, sự cạnh tranh này ngày càng trở nên khốc liệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy cần thiết phải xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật cạnh tranh áp dụng cho các hoạt động của ngân hàng thương mại, tạo tiền đề cho sự cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển của thị trường cạnh tranh ngân hàng trong tương lai ở Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5521 Title: Một số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếAuthors: Lê, Thị ThuKeywords: Ngân hàng thương mại;Hội nhập kinh tế;Kinh tế quốc tế;Việt NamIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 159-167URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5521Appears in Collections:Legal Studies

Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền

Đặng, Minh Tuấn
Ở nước ta vẫn còn có rất nhiều quan niệm, cách nhìn, cách ứng xử khác nhau về biểu tình và quyền biểu tình của công dân, thậm chí coi biểu tình là những hành vi có hại đối sự phát triển, chính thể và sự ổn định chính trị - xã hội. Bài viết này phân tích làm rõ vị trí, vai trò không thể thiếu của biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55499 Title: Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyềnAuthors: Đặng, Minh TuấnKeywords: Vị trí, vai trò;Biểu tình;Quyền biểu tình;Xã hội dân chủ pháp quyềnIssue Date: 2017Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Description: tr. 49-54URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55499ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp ở Việt Nam

Hồ, Anh Tuấn
Sự phát triển nhanh chóng của khu công nghiệp tại Việt Nam ngoài các tác động tích cực lên sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng kéo theo những tác động tiêu cực lên môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước. Thực tiễn đã đặt ra nhu cầu phải nghiên cứu cụ thể, sâu sắc về pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp. Bài viết đã sử dụng các phương pháp so sánh, phân tích các quy phạm pháp luật, nghiên cứu tài liệu để chỉ ra nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp từ cấp trung ương đến địa phương, gồm các nhóm giải pháp về đồng bộ hóa pháp luật, bổ sung hoàn thiện quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng vào hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trườn…

Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện

Nguyễn, Hiền Phương
Để có thể thực hiện được các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động,… thì tham gia giao thông là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân. Đối với người khuyết tật (NKT), quyền tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc quy định và đảm bảo quyền di chuyển cá nhân mà còn đảm bảo tiếp cận các công trình, phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian qua, bằng việc ban hành Luật người khuyết tật năm 2010 và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT, Việt Nam đã thực sự tiến một bước trong việc quy định đảm bảo thực hiện quyền của NKT. Mặc dù vậy, những bất cập trong quy định và khó khăn trong thực hiện quyền tiếp cận giao thông của NKT vẫn còn tồn tại tương đối phổ biến. Bài viết này tập trung phân tích quy định pháp luật về quyền tham gia giao thông của NKT và thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà nội, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo hơn nữa quyền tham gia giao thông cho NKT trong giai đoạn hiện nay. Chi ti…

Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại

Nguyễn, Hùng Cường
Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam. Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006 Title: Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đạiAuthors: Nguyễn, Hùng CườngKeywords: Nguyên tắc công bằng;phân định biển;phân định thềm lục địaIssue Date: 2014Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 30;Số 4Description: tr. 47-57URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56006ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies