Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp ở Việt Nam

Hồ, Anh Tuấn
Sự phát triển nhanh chóng của khu công nghiệp tại Việt Nam ngoài các tác động tích cực lên sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng kéo theo những tác động tiêu cực lên môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước. Thực tiễn đã đặt ra nhu cầu phải nghiên cứu cụ thể, sâu sắc về pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp. Bài viết đã sử dụng các phương pháp so sánh, phân tích các quy phạm pháp luật, nghiên cứu tài liệu để chỉ ra nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp từ cấp trung ương đến địa phương, gồm các nhóm giải pháp về đồng bộ hóa pháp luật, bổ sung hoàn thiện quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng vào hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp nói riêng, đáp ứng yêu cầu của hoàn thiện pháp luật và hội nhập quốc tế.
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55671 
Title: Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp ở Việt Nam
Authors: Hồ, Anh Tuấn
Keywords: Bảo vệ môi trường;khu công nghiệp;Môi trường nước;Hoàn thiện pháp luật
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32;Số 4
Description: tr. 76-81
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55671
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Bài đăng phổ biến từ blog này

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Thái Nguyên với một số tỉnh phía bắc Việt Nam: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái